Предмет вивчення навчальної дисципліни: формує фундаментальне економічне мислення майбутнього спеціаліста-економіста, прищеплюючи навички систематизації оцінок основних економічних подій на регіональному рівні.

Метою вивчення дисципліни є: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану регіонального розвитку економіки та про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу, а також об’єктивну необхідність раціонального використання всіх видів ресурсів і охорони навколишнього середовища.

 Передумови для вивчення дисципліни: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень, мікроекономіка та макроекономіка, товарознавство.

Міждисциплінарні зв’язки «Мікроекономіка та макроекономіка», «Національна економіка», «Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур)».