Предметом вивчення навчальної дисципліни є орфограми та правила їх передачі відповідно до фонетичного, морфологічного, традиційного та диференціюючого принципів українського правопису; пунктограми та правила їх передачі відповідно до українського правопису. 

Метою вивчення дисципліни є вдосконалення орфографічної та пунктуаційної грамотності студентів для поліпшення володіння ними державною мовою. Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння спеціальними компетентностями, сформованими при опануванні курсів «Українська мова», «Сучасна українська літературна мова» тощо. 

 Міждисциплінарні зв’язки сучасна українська літературна мова, культура мови, стилістика